О нас

BY (на русском)
Прамень — гэта калектыў і інфармацыйны рэсурс сацыял-рэвалюцыйнага анархісцкага кірунку.
На здарэнні, што адбываюцца ў свеце мы глядзім не праз прызму пошуку танных сенсацый, а з пункту гледжання класавай барацьбы. Разглядаючы сацыяльныя, эканамічныя і палітычныя канфлікты мы заўсёды выступаем на баку прыгнечаных супраць прыгнятацеляў, за пабудову анархісцкага грамадства. Нам непрымальныя ніякія формы дыскрымінацыі, мы выступаем супраць дзяржавы, капітала і любых іншых формаў эксплуатацыі чалавека чалавекам.

Нашая мэта — перш за ўсё данесці да грамадства праўду аб падзеях у Беларусі і паспрыяць барацьбе грамадства і асобы за свае правы, за суцэльнае вызваленне.

Дзяржава і яе інстытуты робяць усё, каб нашае мысленне было вузкаскіраваным і аднабокім. У школе нам выкладаюць заідэалагізіраваыныя псеўдаведы, пакідаючы без увагі важнейшыя падзеі чалавечай гісторыі, дзяржаўныя СМІ у навінах дэманструюць кансерватызм і абмежаванасць, а часам адкрыта хлусяць, замоўчваюць адны здарэнні, перабольшваюць другія і перакручваюць сэнс трэціх.

Мэта падобнага «выхавання», якое праследуе нас цягам усяго жыцця ў дзяржаве: падавіць крытычнае мысленне і сфарміраваць паслухмянага, пакорнага і пасіўнага грамадзяніна. Грамадзяніна, які не пярэчыць і не пратэстуе.

Аднак і апазіцыйныя СМІ ў Беларусі часта не грэбуюць цэнзурай, адстойваючы вузкапартыйныя ці фінансавыя інтарэсы сваіх спонсараў і кіраўнікоў, і тым самым прыпадабняюцца дзяржаўнай прапагандзе беларускага тэлебачання і друку.

Мы, у сваю чаргу, намагаемся паказаць вам тое, аб чым не распавядуць ані тэлеканал «Беларусь 1» ані апазіцыйныя СМІ. Мы — голас неабыякавай моладзі, анархісцкага падполля, якое змагаецца не дзеля прыходу да ўлады, а дзеля свабоды для ўсіх, дзеля вызвалення краіны і людзей ад усіх відаў прыгнёту і эксплуатацыі.

У той жа час мы не замыкаемся ў нацыянальных рамках і будзем інфармаваць сваіх чытачоў аб значных падзеях не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце, бо беларускія анархісты — гэта частка сусветнага анархісцкага руху, і нашая барацьба ідзе нага ў нагу з барацьбой соцень тысяч людзей па ўсяму свету, якія паўсталі супраць тыраніі Ўлады і Капітала.

Няхай вам ззяе Прамень свабоды!

<Таксама наш праект адкрыты для супрацоўніцтва са ўсімі, хто падзяляе нашыя ідэі і хоча дапамагчы. Заклікаем мастакоў, аўтараў артыкулаў, карэспандэнтаў далучацца!>

Емеiл для сувязi — pramen[at/@]riseup.net

RU
Прамень (рус. Луч)– это коллектив и информационный ресурс социал-революционного анархистского направления. На события, которые происходят в мире, мы смотрим не через призму поиска дешевых сенсаций, а с точки зрения классовой борьбы. Рассматривая социальные, экономические и политические конфликты мы всегда выступаем на стороне угнетенных против угнетателей, за построение анархистского общества. Нам неприемлемы никакие формы дискриминации, мы выступаем против государства, капитала и любых других форм эксплуатации человека человеком. Наша цель – прежде всего донести до общества правду о событиях в Беларуси и поспособствовать борьбе общества и личности за свои права, за всеобщее освобождение.

Государство и его институты делают все, чтобы наше мышление было узконаправленным и однобоким. В школе нам преподают идеологизированные псевдознания, оставляя без внимания важнейшие события человеческой истории, государственные СМИ в новостях демонстрируют консерватизм и ограниченность, а временами открыто лгут, замалчивают одни события, преувеличивают другие и перевирают смысл третьих. Цель подобного “воспитания”, которое предследует нас на протяжении всей жизни в государстве: подавить критическое мышление и сформировать послушного, покорного и пассивного гражданина. Гражданина, который не возражает и не протестует.

Однако и оппозиционные СМИ в Беларуси часто не брезгуют цензурой, отстаивая узкопартийные или финансовые интересы своих спонсоров и руководителей, и тем самым уподобляются государственной пропаганде беларуского телевидения и печати.

Мы, в свою очередь, стремимся показать вма то, о чем не расскажут ни телеканал “Беларусь 1”, ни оппозиционные СМИ. Мы – голос неравнодушной молодежи, анархистского подполья, которое борется не ради прихода к власти, а ради свободы для всех, ради освобождения страны и людей от всех видов угнетения и экплуатации.

В то же время мы не замыкаемся в национальных рамках и будем информировать своих читателей о важных событиях не только в Беларуси, но и по всему миру, потому что беларуские анархисты это часть всемирного анархистского движения и наша борьба идёт нога в ногу с борьбой сотен тысяч людей по всему миру, которые восстали против тирании Власти и Капитала.

Пускай вам сияет Луч свободы!

<Проект также открыт для взаимодействия со всеми, кто разделяет наши идеи и хочет помочь. Призываем художников, авторов статей, корреспондентов присоединяться к нам! >

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.